fbpx
mittailua
Teemu Pelkonen

Teemu Pelkonen

Huhun Community Manager runoili spektaakkelimaisen blogin
yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Digitaalisten toimintojen mittaaminen: mitataanko vai eikö mitata?

Klikkaukset, selailut, katselut. Tykkäykset, kommentit ja jaot. Kaikki tämä synnyttää dataa, joka voidaan taivuttaa informaatioksi. Informaatio voidaan puolestaan säätää tiedoksi, jota lopulta voidaan hyödyntää yrityksen päätöksenteossa. Nykypäivän digitaalinen ympäristömme tarjoaa valtavasti dataa etsijälleen. Dataa louhitaan parhaimmillaan useista monenkirjavista lähteistä suuriksi tiedostoiksi, mutta valitettavan harva on päässyt jyvälle datan varsinaisesta liiketoiminnallisesta arvosta: ilman systemaattista käsittelyä data menettää arvonsa, ja muuttuu niin sanotusti turhakkeeksi. Tehoton datan kerääminen evää mahdollisuuden hyödyntää tietoa päätöksenteossa.

Yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu ja yTiimi

Saimme mahdollisuuden tutkia yritysten asenteita digitaalisten toimintojen mittaamisesta yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun yTiimin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten yritykset mittaavat digitaalisia toimintojaan ja kuinka mittaamisen koetaan vaikuttavan liiketoimintaan. Tätä tukemaan tutkimuksessa kartoitettiin yritysten taustat, nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat mittaristojen osalta. Haastattelut tehtiin huhtikuussa 2021 puhelimitse, ja niihin osallistui 10 yritystä useilta eri aloilta. Tilannekartoitus suoritettiin benchmarkkaamalla suomalaisten yritysten yleisimpiä digitaalisia mittareita. Haastatteluihin valittiin henkilöitä esimies- ja johtoasemasta, ja joiden työnkuvaan kuuluu digitaalisten mittareiden hallinta ja päätöksenteko.

 ”Digitaaliset mittarit ovat yrityksille suhteellisen uusi toiminto”

Tutkimus paljastaa, että useimmilla yrityksillä on jo ymmärrys digitaalisten mittareiden tärkeydestä liiketoiminnasta. Yritykset pyrkivät ohjaamaan liiketoimintaansa ja päätöksentekoaan digitaalisten mittareiden antamilla tuloksilla: käytetyimpiä tiedonkeruukanavia tutkimuksen mukaan ovat yritysten nettisivut, sosiaalisen median kanavat ja Google Analytics. Näiden kanavien lisäksi tietoa kerätään uutiskirjeiden ja verkkokaupan avulla. 

Tärkeimmäksi kerättäväksi dataksi yritykset nimesivät liidien keräämisen. Myös verkkosivun kävijämäärän ja saapuneiden yhteydenottojen sekä liidien kulun seuraamista pidettiin yhtenä merkittävimmistä hyödyistä. Tulosten perusteella yritykset voidaan jakaa kahteen ryhmään: yrityksiin, jotka operoivat digitaalisten mittareiden parissa itse, ja yrityksiin, jotka ovat ulkoistaneet mittaroinnin. Mittaroinnin ulkoistamisen yleisin syy oli resurssien ja ajan puute, ja joissakin tilanteissa osaamisen puute. Vastausten mukaan digitaaliset mittarit ovat yrityksille suhteellisen uusi toiminto, jota kuitenkin halutaan kehittää.

 

Prosessina mittaaminen

Tutkimus osoittaa, että mittareiden seuraamista pidetään jatkuvana prosessina. Analysointia tehdään niin viikko- kuin päivätasolla, ja mittaristoja pyritään päivittämään säännöllisesti luotettavan ja ajankohtaisen tiedon turvaamiseksi. Asenne mittaamista kohtaan on pääpiirteissään positiivinen: mittareiden tärkeydestä ollaan tietoisia ja kertyvää dataa pidetään arvokkaana välineenä päätöksenteossa.

Tutkimuksen avulla pyrittiin myös selvittämään yritysten toiveita digitaalisten mittareiden kehittämiseen. Useimmista vastauksista ilmeni yritysten tyytyväisyys mittaristojensa nykytilanteeseen, mutta ennustemalleja ja ennakoivaa dataa toivottiin pystyttävän hyödyntämään aiempaa enemmän. Tämän lisäksi automatisoinnin osuutta datan keräämisessä ja käsittelyssä esimerkiksi keinoälyn ja koneoppimisen avulla haluttiin kasvattaa. Tutkimustulokset osoittavat, että datan halutaan olevan saatavilla selkeässä ja visuaalisesti ymmärrettävässä muodossa ja, että saadut tulokset olisivat entistä konkreettisempia. Yritysten toimintaa halutaan tulevaisuudessa ohjata vahvemmin dataan pohjautuvaan malliin. Tutkimus avaa, että osa yrityksistä uskoo nykyisen mittaamisen mallinsa olevan riittävä eikä tulevaisuudessa tulisi uusia, tarpeellisia mittaamisen kohteita. Osa taas selvästi koko, että asiakaspolkuja ja ostoprosessia voitaisiin mitata vieläkin tehokkaammin.

“Tapa tehdä markkinointia muuttuu  ja datan määrä kasvaa jatkuvasti. Halusimme sitä tai emme.”

Kuten tutkimus vahvasti osoittaa, nykypäivän yritysmaailmassa punnitaan jatkuvasti markkinoinnin vaikuttavuutta ja sen hyötyjä tavoiteltaessa tulosta. Tapa tehdä markkinointia muuttuu ja datan määrä kasvaa jatkuvasti ― halusimme sitä tai emme. Mittarointi tulee siis väistämättä vahvistamaan asemaansa tulevaisuuden liiketoiminnan ja päätöksenteon tukipilarina. Markkinoinnissa tulevat pärjäämään toimijat, jotka onnistuvat hyödyntämään datan lähteitään monipuolisesti sekä konvertoimaan saamansa datan informaatioksi. Tästä syystä myös Huhu Digital tähtää lisäämään asiakkaidensa ymmärrystä datan hyödyntämisestä yhtenä liiketoiminnan prosessina. Pohjimmiltaan data on ihmisten käyttäytymistä, ei pelkkiä numeroita!

 

Alta löydät kolme täsmävinkkiä mittareiden käyttöön.

1. Helppokäyttöisyys ja käytännöllisyys

Ota käyttöön mittareita, jotka kulkevat käytössä osana yrityksen liiketoimintaa. Käytä mittareita, jotka ovat helposti hallittavissa ja seurattavissa. Aloita pienellä volyymilla ja lisää mittareiden määrää tarvittaessa asteittain osaamisen ja ymmärryksen kasvaessa. Huomioi mittarointiin käytettävissä olevat resurssit.

2. Tavoitteet

Aseta mittaamiselle selkeät tavoitteet eli mitä ja miksi mitataan sekä tee niistä konkreettisia: halutaanko esimerkiksi selvittää uuden markkinointikampanjan onnistumista? Tavoitteiden määrittämisen tulee linkittyä vahvasti yrityksen strategiaan, johon myös mittarointi tulisi kytkeä.

3. Ulkoistaminen

Jos sinulla ei ole aikaa tai resursseja säännölliseen mittarointiin, ulkoista se rohkeasti muualle. Ulkoistaminen voi tarkoittaa, joko datan keruun siirtämistä siihen tarkoitettuun ohjelmaan, esimerkiksi Google Analyticsin (ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma) tai mittaamista Data studion avulla. Myös monet digitaalisiin palveluihin erikoistuneet yritykset tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja eri alan toimijoille.

huhu

© 2021 Huhu. Kaikki oikeudet pidätetään.

huhu

© 2021 Huhu. Kaikki oikeudet pidätetään.